GDZIE JESTEŚMY?

Podstawową działalnością WPWiK Sp. z o.o. jest produkcja i sprzedaż wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków, która jest prowadzona na terenie dwunastu gmin, z czego dziewięć wchodzi w skład Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Przedsiębiorstwo eksploatuje sieć wodociągową o łącznej długości 727 kilometrów, zaopatrując ponad 180 tysięcy mieszkańców oraz innych odbiorców. Eksploatowanych jest ponadto 5 oczyszczalni ścieków. Łącznie teren, na którym działa Spółka obejmuje ponad 630 km2.

 

INWESTYCJE i REMONTY

Sieć wodociągowa za pomocą której dostarczana jest przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. woda dla mieszkańców Wałbrzycha i gmin ościennych wy­maga stałych inwestycji i remon­tów. Wiąże się to olbrzymimi kosz­tami i nakładami pracy. Wymagają tego zwłaszcza nie­które odcinki sieci, wybudowane po­nad 100 lat temu. Dlatego co roku na wymianę i remonty sieci przedsiębior­stwo wydaje łącz­nie ponad 5 milio­nów złotych oraz ponosi dodatkowe koszty związane z pełną analityką ja­kości wody, zgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczo­nej do spożycia przez ludzi.

 

UTRZYMANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI WODY

Być może dla niektórych mieszkańców Wałbrzycha zabrzmi to zaskakująco, ale wałbrzyską wodę można pić prosto z kranu. Woda podlegająca badaniom pobierana jest z ponad 80 różnych ujęć i codziennie poddawana rygorystycznym badaniom jakości w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego. W trakcie badań fizyko-chemicznych pracownicy laboratorium spraw­dzają między innymi jej barwę, za­pach, mętność oraz zawartość że­laza i manganu. Ponadto okresowo jakość wałbrzyskiej wody sprawdza­na jest przez sanepid.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Nie można zrezygnować z modernizacji sieci kanalizacyjnej i nowych inwestycji:

  • Wstrzymanie tych prac sprawi, że już po roku 2015 Komisja Europejska zacznie nakładać kary za brak pełnego skanalizowania terenów gmin. Zwiększą się także opłaty środowiskowe, jakie Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. musi odprowadzać do samorządu województwa.
  • Znacznie gorsze w skutkach, niż kary może być zanieczyszczenie naszego środowiska. Wstrzymanie remontów i modernizacji sieci kanalizacyjnej to bezczynne oczekiwanie na wybuch bomby ekologicznej, kiedy to hektolitry nieczystości będą uciekać do gleby przez dziurawą, nieremontowaną sieć kanalizacyj­ną, narażając nas wszystkich na utratę zdrowia.