Wejście Polski do Unii Europejskiej powoduje konieczność stałego dostosowywania do wymogów unijnych w zakresie jakości świadczonych usług i ochrony środowiska. Dotyczy to zarówno wody, której jakość musi spełniać wymagania Dyrektywy Rady 98/83/We z dnia 3 listopada 1998r. (Dz. Urz. WE L 330 z 05.12.1998), jak i ścieków - po roku 2010 Komisja Europejska ma wprowadzić kary na terenach, które nie zostaną skanalizowane.

Dlatego też na terenie działania WPWiK prowadzonych jest wiele inwestycji:

  • inwestycje własne WPWiK Sp. z o.o.,
  • inwestycje innych podmiotów, szczególnie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Inwestycje prowadzone przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji mają priorytetowe znaczenie dla mieszkańców regionu. W ramach projektu ISPA na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych oraz modernizację oczyszczalni, w ciągu najbliższych trzech lat zostanie wydanych ponad 300 mln złotych. Jakie są korzyści z tej inwestycji?

  • powstanie 108 km nowych sieci kanalizacyjnych,
  • zmodernizowane zostaną kluczowe oczyszczalnie ścieków,
  • do sieci podłączeni zostaną wszyscy mieszkańcy,
  • nowoczesna sieć sanitarna i zmodernizowane oczyszczalnie przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa w zakresie ochrony środowiska,
  • gminy unikną wysokich kar unijnych za brak sieci, a dodatkowo zaoszczędzone zostaną wydatki na tzw. opłaty środowiskowe, które są odprowadzane do samorządu wojewódzkiego.