ZGŁOSZENIA AWARII PRZYJMUJE I UDZIELA INFORMACJI O PRZERWACH W DOSTAWIE WODY:

Dyspozytornia Pogotowia Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 30, telefon czynny całą dobę: 994.

WPWiK Sp. z o.o. na Państwa zlecenie realizuje odpłatnie różne dodatkowe usługi awaryjne, m.in.:

  • wykrywanie wycieków wody i ich lokalizacja przy użyciu aparatury elektronicznej,
  • ręczne wydobycie osadu (fekalia) ze studni rewizyjnej wraz z odkładem na odległość do 30m,
  • oczyszczanie studzienki wodomierzowej przez wydobycie osadu, gruzu, ziemi lub wylanie wody,
  • oczyszczanie wpustów, pompowanie ścieków ze studni lub osadników, szamb i zbiorników oraz usuwanie wody z zalanych piwnic i wykopów samochodem asenizacyjnym SW-21,
  • czyszczenie i płukanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej samochodem do ciśnieniowego oczyszczania kanałów SC-2 i SCK.:

Sprawdź ceny w/w usług.