Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Dostawa przepustnicy międzykołnierzowej wraz z napędem elektrycznym". Ogłoszenie o wyborze oferty.