ZIMOWE PORADY

Zima w pełni, bądźmy zatem przezorni. Na bieżąco dokonujmy przeglądów naszych piwnic, korytarzy. Poświęćmy na to naszą uwagę i zadbajmy o szczelność okienek piwnicznych, drzwi korytarzowych itp. Zróbmy to, aby zimą nie cierpieć z powodu zamarzniętych wewnętrznych instalacji. Prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia i zastosowanie proponowanych zaleceń.

INFORMACJA O ZABEZPIECZANIU INSTALACJI PRZED ZAMARZANIEM

W związku trwającym okresem zimowym zwracamy się z apelem do wszystkich właścicieli, zarządców i administratorów budynków o zabezpieczenie przed zamarzaniem wewnętrznych instalacji wodnych i kanalizacyjnych. W sposób szczególny prosimy o zabezpieczenie instalacji biegnących w piwnicach i korytarzach budynków. Przypominamy o obowiązku zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji z urządzeniami pomiarowymi włącznie. Wspólnie chrońmy mieszkańców przed kłopotami związanymi z brakiem dostaw wody.

Aby ustrzec się przed zamarzaniem wody w instalacjach należy:

• zabezpieczyć pomieszczenia, w których zamontowany jest wodomierz przed spadkiem temperatury poniżej 4oC,

• zabezpieczyć wodomierz w sposób umożliwiający dokonanie odczytu,

• nie dopuszczać do oblodzenia pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów i studni rewizyjnych oraz publicznych zdrojów wodociągowych, kratek ściekowych, pokryw studzienek itp., jak też uzbrojenia sieci wod.-kan, które znajdują się przed posesją,

• nie składać śniegu i lodu na wymienione wyżej urządzenia,

• nie używać hydrantów przeciwpożarowych do celów nie związanych z gaszeniem pożaru,

• regularnie czyścić wpusty uliczne, podwórzowe oraz studzienki ściekowe w celu umożliwienia swobodnego spływu wód opadowych i wód z topniejącego śniegu do kanalizacji.

Osoby, które z różnych powodów nie zastosowały się do powyższych wskazówek i sugestii muszą liczyć się z poniesieniem ewentualnych strat materialnych (wymiana wodomierza to koszt ok. 200 zł.), a czasem niezależnie od dostawcy z chwilowymi brakami w dostawie wody. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków "(…) odbiorcy usług odpowiadają za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie". Koszt rozmrażania niezabezpieczonych przyłączy oraz zakupu i wymiany uszkodzonych zaworów i wodomierzy pokrywa więc odbiorca. Tych kosztów i problemów można jednak uniknąć zabezpieczając instalację przed zimnem.